Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Botanické zahrady po celém světě bojují proti úbytku biodiverzity způsobené různými činiteli, v největší míře však zapříčiněné námi – lidmi, kteří si neumíme vážit naší krásné zelené planety a chováme se k ní jako by byla naším největším nepřítelem. 

Botanické zahrady mají různá poslání, funkce, ale v dnešní turbulentní době, kdy nenarušená příroda mizí pod rukama člověka, je obzvláště důležité si připomenout její funkci ochrany ohrožených druhů a jejich ex-situ konzervaci (tj. na jiném místě, než daná rostlina roste). Ta začíná být majoritní funkcí botanických zahrad. 

Vraťme se pro začátek do historie botanických zahrad. Postupem času se význam botanických zahrad měnil. Od starověkých zahrad pěstujících léčivé a užitkové rostliny, přes dobu objevování světa v 16. až 19. století spojené s pojmenováním a kategorizací druhů rostlin, až po dnešní moderní botanické zahrady a arboreta, které hrají jednu z hlavních rolí v uchovávání rozmanitosti rostlinné říše celého světa v podobě kolekcí rostlin, výzkumem a vzděláním veřejnosti. 

Botanické zahrady disponují pěstebním zázemím, sbírkami rostlin a odborným personálem zajišťující péči o rostliny nevyčíslitelné hodnoty a zpřístupňují je veřejnosti ke vzdělávání v oblastech botaniky a zahradnictví. Po celém světě se nachází přes 3 000 botanických zahrad, které navštíví přes půl bilionu návštěvníků, a to už je počet vskutku úctyhodný.

Botanické zahrady dnes drží alespoň jednu třetinu známých druhů rostlin včetně více jak 40 % ohrožených druhů. Podle nedávné studie (Westwood a kol., 2020) je více než 20 % rostlinných druhů (přibližně 80 000) ohroženo vyhynutím a planeta Země ztrácí každou chvíli rostlinné druhy, které ještě nebyly popsány. Podle databáze PlantSearch je pouze 41 % ohrožených druhů udržováno v ex situ kolekcích (tzn. mimo lokalitu, např. v botanické zahradě či semenné bance). 

Mezi nejvýznamnější dokumenty v oblasti životního prostředí patří Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD). Mezi její hlavní cíle patří ochrana biologické rozmanitosti, udržitelné využívání jejích složek a spravedlivé, rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů.

K plnému vysvětlení je potřeba si říci, co to vlastně ten genofond je? Jeho definice zní: „Genofond je soubor všech alel (genů) všech jedinců dané populace.“ Jeho ochranu je možné provádět in situ (v místě přirozeného výskytu rostlin) nebo ex situ (mimo místa jejich přirozeného výskytu vytvořením náhradní populace, např. i pěstováním v kultuře botanických zahrad). 

Botanická zahrada Teplice je od roku 2021 plně zapojena do fungování genofondového programu koordinovaného Unií botanických zahrad České republiky. Na základě uzavřených smluv spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR na záchraně ohrožených a kriticky ohrožených druhů české flóry. 

 

Včelník rakouský

Dracocephalum austriacum

C1r – kriticky ohrožený druh

Rok zapojení: 2021

Tento druh patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (kategorie C1r). Jeho areál rozšíření zahrnuje střední a jižní Evropu, zasahuje až na Ukrajinu a Kavkaz. V České republice roste vzácně ve středních Čechách a na jediné lokalitě na jižní Moravě. Vyžaduje nezastíněná stanoviště zásaditých substrátů (vápenec), nejčastěji roste na okraji skalních stepí. 

Příčinou ohrožení včelníku rakouského je zarůstání stanovišť vyššími druhy rostlin (křoviny, vysoké a snadno se rozrůstající byliny), ničením lokalit (budování vápencových lomů) a nepřiznivý vliv člověka, neboť se jedná o atraktivní druh, který nalezne uplatnění na vápencové skalce. 

Koniklec otevřený

Pulsatilla patens

C1t – kriticky ohrožený druh

Rok zapojení: 2022

Koniklec otevřený se vyskytuje od střední Evropy po Čínu, v České republice je vázán na teplé oblasti severozápadních Čech a vzácně se vyskytuje jižně od Prahy (dohromady je to cca 15 lokalit). Roste na výslunných travnatých stráních a skalních stepí. Kvete od března do dubna. 

Příčinou ohrožení je zarůstání lokalit náletem dřevin, zahušťováním travních porostů a přesazování celých rostlin do zahrad. 

Zvonovec liliolistý

Adenophora liliifolia

C1b – kriticky ohrožený druh

Rok zapojení: 2023

Zvonovec liliolistý roste od střední Evropy až po západní Asii. V České republice roste vzácně jen na několika lokalitách v severních a středních Čechách (celkem jich je známo šest). Jeho typickou lokalitou jsou světlé lesy, lesní okraje a pasy. Květy se objevují v červnu až srpnu. 

Příčinou ohrožení je změna způsobu lesního hospodaření, kdy se neobjevují paseky a světlejší místa. Jako mnoho jiných rostlin, i zvonovec je ohrožen okusem přemnoženou lesní zvěří. 

Ochrana české flóry

Botanická zahrada Teplice v minulosti neměla téměř žádné sbírky obsahující rostliny naší země. To se nyní snažíme alespoň částečně změnit a profilovat se na nejbližší okolí Teplic, ale nevyhýbáme se i dalším lokalitám, které zapadnou do naší sbírkotvorné činnosti. 

V roce 2023 uchováváme 54 druhů českých rostlin, které jsou lokalizované. Níže uvádíme přehled počtů pěstovaných druhů a kategorie jejich ohrožení. 

Kriticky ohrožený druh (C1r) 2
Silně ohrožený druh (C2b, C2r) 6
Ohrožený druh (C3) 12
Druh vyžadující další pozornost (C4a) 5

*Údaje platné k roku 2023

 

Genofondové sbírky Fotka 1
Genofondové sbírky
Genofondové sbírky Fotka 2
Genofondové sbírky
Genofondové sbírky Fotka 3
Genofondové sbírky
Genofondové sbírky Fotka 4
Genofondové sbírky
Genofondové sbírky Fotka 5
Genofondové sbírky
Genofondové sbírky Fotka 6
Genofondové sbírky
Genofondové sbírky Fotka 7
Genofondové sbírky
Genofondové sbírky Fotka 8
Genofondové sbírky
Botanická zahrada Teplice © 2020