Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Krušnohorská botanika

Krušnohorská botanika

Botanické zahrady v Teplicích a Schellerhau společně realizovaly první společný projekt z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“. Projekt, v jehož rámci proběhlo několik aktivit, odstartoval v červenci tohoto roku a nyní byl úspěšně dokončen.

Jsme si blízko – to je hlavní myšlenka informační strategie. Tato společná kampaň zahrnuje tvorbu a distribuci informačních letáků, výrobu bannerů a billboardů. Také vznikly poutavé video spoty o obou zahradách, které jsou využity pro komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. 

Zásadním bodem projektu bylo vypracování Analýzy komunikace obou zahrad. Proběhlo několik setkání za účelem důkladného zmapování komunikace a zaměření obou zahrad. Stěžejní dokument shrnuje současný stav a jsou v něm uvedeny příležitosti pro zlepšení obou zahrad a nastínění dalších možností spolupráce.

Co se týká komunikace na sociálních sítích, tak je teplická zahrada v analýze hodnocena jako velmi aktivní. V zimním období proto podpoříme naše kolegy ze Scherellhau ve zkvalitnění a rozšíření komunikace přes sociální sítě, v nichž spatřujeme společně velký potenciál“, sdělil ředitel teplické botanické zahrady Petr Šíla.

Společné aktivity jsou mimořádnou příležitostí, kam mohou zahrady nasměrovat svou aktivitu. V budoucnu by mohly společně připravit dny otevřených dveří, různé foto soutěže a programy pro děti . Botanická zahrada Teplice by se mohla aktivně účastnit Bylinkového festivalu, který má v Schellerhau dlouhou tradici.

Informační letáky jsou už nyní v oběhu a jejich součástí jsou i slevové poukazy na vstup do botanických zahrad. Slevy na vstupné nejsou omezeny.

Projekt je sice na svém konci, ale pro obě botanické zahrady je to začátek další spolupráce. Díky projektu Krušnohorská botanika jsme si uvědomili, jakým směrem je vhodné se dále orientovat. V okolí je spousta botanicky zajímavých lokalit a byla by škoda je nepropojit“, uzavírá Šíla.

Projekt EEL-0800-CZ-31.5.2021 Krušnohorská botanika byl podpořen z prostředků Evropské unie. Celkové výdaje projektu přesahují 15 tisíc eur, výše podpory tvoří 85 %, tedy cca 12,77 tisíc eur. 

    

 

ERZGEBIRGISCHE BOTANIK

Die botanischen Gärten in Teplice und Schellerhau realisierten gemeinsam ihr erstes Projekt im Programm Zusammenarbeit zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen 2014 – 2020 im Rahmen des Ziel „Europäische Gebietszusammenarbeit“. Das Projekt, in deren Rahmen einige Aktivitäten verliefen, startete im Juli dieses Jahres und wurde nun erfolgreich abgeschlossen.

Wir sind nahe einander – das ist der Hauptgedanke der Informierungsstrategie. Diese gemeinsame Kampagne umfasst die Gestaltung und Distribution von Informationsblättern, Produktion der Banner und Billboards. Es entstanden auch fesselnde Videospots über beide Gärten, welche zur Kommunikation durch Sozialnetze genutzt werden. Grundlegend für das Projekt war die Ausarbeitung der Kommunikationsanalyse beider Gärten. Es fanden einige Begegnungen zum Zweck einer gründlichen Auswertung der Kommunikation und Orientierung beider Gärten statt. Der Dokumentträger umfasst die momentane Situation, worin die Möglichkeiten für die Verbesserung beider Gärten erwähnt und auch die angedeuteten weiteren Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sind.

Was die Kommunikation in  Sozialnetzen betrifft, wird der teplitzer Garten in der Analyse als sehr aktiv bewertet. Im Winter unterstützen wir daher unsere Kollegen aus Schlellerhau um die Qualität zu verbessern und so die Kommunikation über Sozialnetze zu erweitern, in welchen wir ein gemeinsames großes Potenzial sehen“, sagte der Direktor des teplitzer botanischen Gartens Petr Šíla.

Gemeinsame Aktivitäten sind eine Sondermöglichkeit, wohin die Gärten ihre Aktivitäten richten können. In Zukunft könnten sie gemeinsam Tage der offenen Türen, verschiedene Foto Wettbewerbe und Kinderprogramme veranstalten. Der botanische Garten Teplice könnte sich aktiv am Kräuterfestival, welches in Schellerhau eine lange Tradition hat, beteiligen.

Die Informationsflyer sind zurzeit im Umlauf, deren Bestandteil auch Ermäßigungsgutscheine für den Eintritt in die botanischen Gärten sind. Die Eintrittspreisermäßigungen sind nicht beschränkt.

Das Projekt endet zwar, aber für beide botanischen Gärten ist es der Beginn einer weiteren Zusammenarbeit. Dank des Projektes Erzgebirgische Botanik wurde uns klar, in welcher Richtung wir uns weiter orientieren. In der Umgebung sind viele interessante Lokalitäten und es wäre schade diese nicht zu verbinden“, ergänzt Šíla.

Das Projekt EEL-0800-CZ-31.5.2021 Erzgebirgische Botanik wurde von Mitteln der Europäischen Union unterstützt. Die Gesamtaufwendung des Projektes überschreitet 15 Tausend Euro, die Höhe der Unterstützung bilden 85%, also cca 12,77 Tausend Euro.

    

Zpět na přehled
Botanická zahrada Teplice © 2020